คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี      กีฬาเด่น      เน้นวินัย     ใฝ่คุณธรรม      รักษ์สิ่งแวดล้อม

thzh-CNen

ประวัติโรงเรียน

สังขละบุรี เร่งหามาตรการสยบโควิด-19 ด่วน  หลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เดิมชื่อโรงเรียนบ้านวังกะ ขุนกลันทปุระพงษ์  นายอำเภอวังกะเป็นผู้สร้างโดยขอแรงราษฎรในตำบลหนองลู ร่วมกันถากถางเพราะเดิมเป็นป่ารกร้าง ได้เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2477  เสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2478 และเริ่มเปิดใช้อาคารสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2542  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  117 หมู่ที่  3 (บ้านไหล่น้ำ) ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ อยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่  ประกอบด้วยหน่วยงานทางราชการและศูนย์การค้า

ข้อมูลทั่วไป

 สีประจำโรงเรียน

        สีฟ้า - ชมพู

ชื่อเต็มภาษาไทย

 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

        anubansangkhaburi

วิสัยทัศน์

           ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ภูมิใจในชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

         1. พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

        2. สร้างความภูมิใจในชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

        3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

        4. ส่งเสริมระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

        5. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

        2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

        3. ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

        4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

        5. โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นกลยุทธ์

         1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ผู้เรียน

        2.สร้างความภูมิใจในชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ผู้เรียน

        3.พัฒนาคุณภาพครูสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

        4. ส่งเสริมระบบสารสนเทศภายในและภายนอกโรงเรียน

        5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        6. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม

คำขวัญประจำโรงเรียน

“ เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นวินัย  

   ใฝ่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”

“ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม”

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๗  หมู่ที่  ๓   ตำบลหนองลู  

อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๑๒๔๐  โทรศัพท์ ๐๓๔ – ๕๙๕๐๖๒

Website ww.anbsk.ac.th     E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

1.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๒   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  

1.5 เขตพื้นที่บริการการศึกษา

        โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ ดังนี้

                        หมู่ที่  ๑ (บ้านนิเถะ) ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

                        หมู่ที่  3 (บ้านไหล่น้ำ) ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

                            …………………………………………………………………………………………………………………………….

 2.  ข้อมูลผู้บริหาร

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล   นายพีรฉัตร   น้อยเคียง    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน   

     2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.2.1 ชื่อ - สกุล   นางรุ่งนภา   สังขวิภาส    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๖๔  จนถึงปัจจุบัน   

2.2.2 ชื่อ - สกุล   นางอรนุช  ลิ้มวิลัย    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๖๔  จนถึงบัจจุบัน

2.2.3 ชื่อ - สกุล   นายสุชาติ ครุฑสุวรรณ     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

รองผู้อำนวยการบริหารงานบริหารทั่ว ไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๖๔  จนถึงบัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

LINE ALBUM 2022.7.7 220909

 นายพีรฉัตร น้อยเคียง

Mr.PhiraChat NoiKhiang

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบาลสังขละบุรี

School Director

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์