คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี      กีฬาเด่น      เน้นวินัย     ใฝ่คุณธรรม      รักษ์สิ่งแวดล้อม

thzh-CNen
สมัครสมาชิก
ความต้องการขั้นต่ำ — ตัวอักษร: 8